Rybársky web - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci

Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek Odber noviniek

Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie Prihlásenie

 

Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu Partneri webu

Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete Sociálne siete

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené piatok, 22. apríl 2011, 12:39
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 2129x

Disciplinárny poriadok

Alt
D

ISCIPLINÁRNY PORIADOK
Výklad pojmov a "sadzobník" postihov.
Táto smernica v pôsobnosti celej organizácie SRZ Čadca nadobúdla účinnosť od 1.1.2008
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Slovenského rybárskeho zväzu - platný od 1. januára 2008

J
ednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu.

Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh a členských povinností, tak aby disciplinovanosť členov bola celkom prirodzená a uvedomelá.

 

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stručný výklad niektorých pojmov
Čo sa rozumie disciplinárnym previnením pri love rýb

 

Ak člen Slovenského rybárskeho zväzu neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva , tým že loví ryby bez povolenia alebo zakázaným spôsobom, poruší pri love rýb úmyselne alebo vedome rybárske predpisy alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho práva alebo ustanovenia rybárskeho poriadku SRZ alebo ustanovenia miestneho rybárskeho poriadku dopustí sa disciplinárneho previnenia. Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen Slovenského rybárskeho zväzu.

 

Čo sa rozumie prečinom pytliactva

 

Trestného činu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona v platnom znení dopustí osoba / aj člen SRZ/, ktorá neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené. Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je lov rýb bez povolenia na rybolov a bez rybárskeho lístka. Lov rýb v dobe ochrany sa posudzuje ako porušenie ustanovení §§ 11 –12 zákona o rybárstve Lov rýb zakázaným spôsobom sa posudzuje najmä ako porušenie zákazu lovu rýb spôsobmi uvedenými v §§ 13 – 17 zákona o rybárstve.

 

Čo sa rozumie priestupkom

 

Priestupku sa podľa § 41 zákona o rybárstve dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere, nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru a kto pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku.

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sadzobník" postihov...
C
ieľom bolo zjednotiť rozsah opatrení a pokút - jednotne - pre všetkých členov SRZ.

Uvedené disciplinárne opatrenia sú pre disciplinárne komisie záväzné!!!!
Za ostatné druhy previnení, ktoré nie sú nižšie uvedené, môžu disciplinárne komisie uložiť aj iný druh disciplinárneho opatrenia.

Prečiny pytliactva podľa § 310 Trestného zákona

 

Spôsoby lovu uvedené pod bodmi 1 až 35 sa považujú za trestný čin pytliactva

 

I. Neoprávnený zásah do výkonu rybárskeho práva

 

1. Lov rýb bez platného povolenia na rybolov, a lov rýb bez platného rybárskeho lístka

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

 

II. Lov rýb v čase ich ochrany

 

2. Lov rýb v čase ich ochrany, lov rýb v čase individuálnej ochrany

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

3. Lov rýb mimo ustanoveného denného času lovu rýb, privlastnenie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet, začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a ukončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
 • b)nevydanie povolenia až na dobu 3 roko

 

III. Zakázané spôsoby lovu (pre všetky vody)

 

4. Používanie výbušných, otravných, alebo omamných látok na lov rýb, používanie elektrického prúdu na lov rýb

 • a) návrh na trvalé vylúčenie

5. Používanie harpún, bodcov a udíc bez prútov na lov rýb, strieľanie rýb, lovenie rýb pod ľadom, podsekávanie udicou, lov rýb na šnúry, do ôk a dorúk

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov

6. Lov rýb v noci za pomoci svetla, zbieranie ikier, používanie lapadiel, čereňov s plochou väčšou ako 1 m2, vrší, košov

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
 • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

7. Lov rýb v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, používanie akéhokoľvek stáleho zariadenia alebo siete na lov rýb, zabrańovanie ťahu rýb proti vode, miestach kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, lov rýb zhromaždených v čase neresu a na zimoviskách

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
 • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

8. Lov rýb vypustením, odrezaním alebo odčerpaním vody

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov
 • c) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

9.Lov rýb pri vodohospodárskych stavbách v tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, odvodňovacích a závlahových kanálov a plavebných komôr, lov rýb z plavidiel a plávajúcich technických zariadení v plavebných komorách, z cestných a železničných mostov, z lávok pre peších, v biokoridoroch

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk

10. Lov rýb na zaplavených pozemkoch pri povodniach, zabraňovanie rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru

 • a)dočasné vylúčenie z členstva na dobu až 3 roky
 • b) peňažná pokuta 1000 až 10 000 Sk

 

IV. Zakázané spôsoby lovu v pstruhových vodách

 

11. Lov rýb viac ako jednou udicou

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

12. Použitie živej nástrahovej rybky pri love

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

13. Použitie inej ako umelej mušky v počte väčšom ako 3 pri love,

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

14. Použitie viac ako jedného háčika pri love na mŕtvu rybku

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

15. Lov na plávanú a položenú,

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

16. Použitie viac ako jednej nástrahy pri love,

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

17. Použitie červov a hmyzu vo všetkých vývojových štádiách ako nástrah pri love

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

18. Lov viac ako tri dni v týždni

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

V. Zakázané spôsoby lovu v lipňových vodách

 

19. Lov viac ako jednou udicou

 • a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
 • b)nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

20. Použitie živej rybky ako nástrahy

 • a)peňažná pokuta 1 000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

>21. Použitie iných ako umelých mušiek v počte väčšom ako tri a použitie ako muškárskeho náradia pri love

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

22. Lov na mŕtvu rybku alebo na prívlač od 1.júna do 31.októbra

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • c) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

23. Použitie iných ako nástrah rastlinného pôvodu pri love na plávanú

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

24. Lov rýb na položenú

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

25. Požitie hmyzu vo všetkých vývojových štádiách, červov všetkých druhov, ryže, arhone, krúpov a všetkých napodobenín ikier ako nástrah pri love

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

26. Lov viac ako päť dní v týždni

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VI. Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách

 

27. Lov na viac ako dve udice

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

28. Lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici opatrené jednoduchým háčikom, lov na viac ako jeden nadväzec opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a lov na viac ako tri mušky pri love s muškárskou udicou

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

29. Lov na rybku prinesenú z iného revíru

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

30. Lov na rybku alebo prívlač od 1.februára do 15.júna

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

31. Použitie viac ako jednej udice s viac ako jednou návnadou pri love na prívlač

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

32.Lov v čase od 22.00 do 04.00 hodiny bez osvetlenia

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VII. Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky

 

33. Použitie živej rybky ako nástrahy pri love

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

34. Lov hlavátky inak než prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

35. Ponechanie si viac ako jednej ulovenej hlavátky v jednom kalendárnom roku

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

 

VIII. Porušovanie zásad riadneho výkonu rybárskeho práva

 

36. Lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

37. Lov rýb na plávanú a položenú v rozpore s § 17 ods. 4 vyhlášky (neprítomnosť loviaceho na lovnom mieste)

 • peňažná pokuta 1000 -5000 Sk

38. Nedodržanie spôsobu zaobchádzania s rybami a ostatnými vodnými organizmami ulovenými v čase ochrany, alebo poranenými rybami

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov
39. Porušenie zásad ochrany prírody znečistením brehov a okolia, prípadne iné zásahy do prírodného prostredia
 • a) peňažná pokuta 1000 až 5000Sk
 • b) verejné pokarhanie na členskej schôdzi

40. Pri výkone kontroly rybolovu, použitie násilia, vyhrážanie sa usmrtením, vyhrážanie sa ublížením na zdraví, spôsobením škody veľkého rozsahu členovi rybárskej stráže, hrubé urazenie alebo ohovorenie člena rybárskej stráže

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

41. Neumožnenie rybárskej stráži vykonať kontrolu úlovku i v osobných veciach a osobných dopravných prostriedkoch

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

42. Neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu a požiadavky člena rybárskej stráže, odmietnutie strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže

 • a) návrh na trvalé vylúčenie
 • b) vylúčenie z členstva na dobu až 3 rokov

43. Zavážanie a zanášanie návnad a nástrah a lov rýb z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou menšou ako 10 ha a na tečúcich vodách, na ktorých nie je takýto lov povolený

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

44. Použitie sonaru počas lovu rýb

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

45. Nesplnenie si povinnosti sprevádzajúcej osoby podľa § 14 odst. 6 a 7 vyhlášky

 • a)odňatie povolenia na príslušný rok
 • b)peňažná pokuta 1000 až 5000 Sk

46. Privlastnenie si rýb nad povolený počet a hmotnosť

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

47. Vyhradzovanie si miesta k lovu rýb

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

48. Nevyhovujúce prechovávanie rýb v živom stave

 • a) peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

49. Nevyhovujúce prechovávanie usmrtenej ryby, u ktorej nie je možné zistiť jej lovnú mieru.

 • a)peňažná pokuta 1000 až 5 000 Sk
 • b) nevydanie povolenia na dobu až 3 rokov

50. Nekompletnosť povinnej výbavy - meradlo, uvoľňovač háčikov a podberák.

 • a)peňažná pokuta 1000 až 3 000 Sk

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Plné znenie dokumentu
Alt

Ak máte záujem, môžete si tu stiahnuť plné znenie discilinárneho poriadku SRZ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Igor Stráňavský

- člen MOSRZ Čadca (od roku 1998)

- admin webu www.rybar.cadcan.sk (od roku 2006)

- obľúbený spôsob lovu: : plaváčik na stojatej vode

 

Igor Stráňavský
.
Zavážanie a zanášanie
Copyright © 2020 MO SRZ Čadca. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok Napíšte svoj článok

Hľadáme ďalších autorov článkov. Pomôžte spestriť tento web svojími príspevkami. Píšte hlavne o sebe, o svojích zážitkoch z rybačky. Ak budete potrebovať pomoc s editáciou a úpravou svojích článkov, adminovia vám radi pomôžu.

naozaj.eu NanoShop IsoKor Slovenský kroj Nano shop IsoKor