.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené štvrtok, 01. júl 2010, 11:50
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 2299x

Brigádnický poriadok

View Comments
Alt
B

RIGÁDNICKY PORIADOK
Táto smernica v pôsobnosti Miestnej organizácie SRZ Čadca nadobúda účinnosť od 1.7.2010
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Brigádnicky poriadok MO SRZ Čadca

Vydané v Čadci dňa 1.7.2010

 • Úvod
 • 1. Brigádnická povinnosť.
 • 2. Organizácia brigád.
 • 3. Evidencia brigádnickej činnosti.
 • 4. Úhrada neodpracovaných brigádnických hodín.
 • 5. Brigádnická činnosť nových členov.
 • 6. Použitie finančných prostriedkov za neodpracované brigádnické hodiny.
 • 7. Kritéria pre odmeňovanie členov z finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigádnické hodiny.
 • 8. Kontrolná činnosť.
 • 9. Bezpečnosť a ochrana zdravia brigádnikov.
 • Záver
Úvod

 

Slovenský rybársky zväz ako dobrovoľné združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní športového rybolovu, ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, v súlade s hlavnými úlohami zväzu , ako aj povinnosťami členov vyplývajúcimi zo stanov, organizuje prostredníctvom svojich zložiek brigádnickú činnosť pri ktorej sa riadi nižšie uvedenými pravidlami.

Brigádnický poriadok je organizačnou smernicou s platnosťou pre Miestnu organizáciu SRZ Čadca. Všetci členovia a funkcionári MO SRZ Čadca sú povinní riadiť sa týmto brigádnickým poriadkom v rámci organizovania brigád.

Podrobným rozpracovaním toho to brigádnického poriadku sa sleduje zjednotenie praxe a postupu pri zabezpečovaní, organizovaní a evidencii brigádnickej činnosti.

 

1. Brigádnická povinnosť.

 

Podľa stanov SRZ, (paragraf 6, odstavec 2, písmeno "i"), má každý člen SRZ (ktorý dovŕšil vek 15 rokov) povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom príslušnou MO SRZ.

Výnimku z toho to ustanovenia majú :
 • dôchodcovia, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
 • zdravotne postihnutý členovia, túto skutočnosť je potrebné preukázať príslušným dokladom, ktorého fotokópia musí byť založená v evidencii členov MO SRZ Čadca .
 • dočasne zdravotne nespôsobilí členovia: držitelia ZŤP, ZPS a plný invalidný dôchodcovia, alebo vydaným rozhodnutím - (potrebné preukázať platným lekárskym potvrdením).
 • ženy

Uznesením členskej schôdze je pre členov MO SRZ Čadca stanovená povinnosť odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen má túto povinnosť splniť v období od 1.1. do 31.12. bežného roku na revíroch, liahni a ostatných objektov v pôsobnosti MO Čadca.

Výnimku z tohto obdobia môže stanoviť na základe písomne zdôvodnenej žiadosti výbor MO SRZ. Za neodpracovanie vyššie uvedeného počtu brigádnických hodín je člen povinný zaplatiť 3,75€, za každú neodpracovanú hodinu. Za všetky neodpracované hodiny v určenom rozsahu (8 hod) je celková povinnosť zaplatiť 30€.

 

2. Organizácia brigád.

 

Brigády členov organizuje výbor MO Čadca prostredníctvom príslušných hospodárov a garantov brigád na zverených revíroch MO, liahni a ostatných objektov v pôsobnosti MO SRZ Čadca.

Brigádnická činnosť je zameraná hlavne na :
 • chov násadových rýb v odchovných potokoch a zariadeniach
 • zarybňovanie
 • udržiavanie čistoty a poriadku v revíroch MO
 • organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rámci MO
 • iná práca súvisiaca s činnosťou MO SRZ

Pri organizovaní brigád sú členovia MO povinný rešpektovať požiadavky organizátora na primerané vybavenie osobným pracovným odevom a obuvou.

Termíny jednotlivých brigádnických akcií musia zodpovedať termínom uvedenom v pláne práce jednotlivých revírov a objektov na príslušný kalendárny rok z dôvodu umožnenia prípadnej kontroly plnenia a kvality prác výborom MO. Nárazové alebo objektívne ťažko presne na plánovateľné brigádnické akcie nemusia mať v pláne brigádnických prác presne definovaný termín plnenia.

 

3. Evidencia brigádnickej činnosti.

 

Každý hospodár, alebo garant osobne zodpovedá za správnosť a objektívnosť priznávania odpracovaných hodín vo vzťahu k rozsahu vykonanej práce.

Evidenciu odpracovaných brigád v príslušnom roku bude zaznamenávať v elektronickej podobe v počítači MO hlavný hospodár, (alebo poverený člen výboru ktorý má na starosti brigády) na základe písomného hlásenia o odpracovanej brigáde.

Toto hlásenie odovzdáva hospodár príslušného revíru (alebo poverený garant konanej brigády) určenej osobe MO SRZ (hlavnému hospodárovi, alebo poverenému členovi výboru) najneskôr 14 dní po uskutočnenej brigáde na to určenom tlačive. Za neodovzdané hlásenia v stanovenom termíne bude príslušnému revírnemu hospodárovi krátená odmena.

Hlásenie o brigáde musí obsahovať:
 • dátum a čas konania brigády,
 • popis prác,
 • zoznam zúčastnených členov, s uvedením bydliska brigádnika (člena MO SRZ Čadca) a s uvedením počtu odpracovaných hodín,
 • originály zápisov poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri jednotlivých brigádnických akciách. Bez podpisu poučenia o BOZ jednotlivým členom MO na každej konkrétnej brigádnickej akcii, nebude členovi brigáda uznaná a zaevidovaná.
Ďalšiu evidenciu vedú oprávnené osoby MO. Sú to:
 • členovia výboru MO pre brigádnickú činnosť
 • hospodári na jednotlivých revíroch
 • hlavný hospodár MO

Brigádu môže uznať a zapísať len hospodár, alebo garant brigády, ktorý je poverený organizovaním a vedením brigády výborom MO SRZ Čadca.

 

4. Úhrada neodpracovaných brigádnických hodín.

 

Člen, ktorý neodpracuje v termíne povinný rozsah brigádnických hodín, zaplatí pokutu za neodpracované brigádnické hodiny pri platení členského príspevku na príslušný rok jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • platbou poštovou poukážkou na určený účet,
 • v hotovosti pri platení členského príspevku proti príjmovému bloku.
Neodpracované brigádnické hodiny je možné nahradiť:
 • sponzorovaním pretekov v hodnote minimálne 100€,
 • sponzorovaním spoločenských akcií v hodnote minimálne 100€,
 • darovaním 2% z dane, min. v hodnote 100€.

V odôvodnených prípadoch môže výbor MO SRZ Čadca brigádu odpustiť.

 

5. Brigádnická činnosť nových členov.

 

Nový člen MO je povinný v prvom roku členstva odpracovať 16 brigádnických hodín.

 

6. Použitie finančných prostriedkov za neodpracované brigádnické hodiny.

 

Finančné prostriedky z brigádnickej činnosti sa zhromažďujú na účte MO SRZ Čadca.

O využití týchto prostriedkov rozhoduje výbor MO s tým, že sa môžu použiť len na tieto presne stanovené účely:

 • nákup náradia , materiálu a iných potrieb potrebných pre brigádnickú činnosť. Takto zakúpený DHIM podlieha centrálnej evidencii a inventarizácií.
 • zabezpečenie občerstvenia pri brigádach.
 • nákup cien pri organizovaní športových pretekov dospelých , mládeže a detí.
 • nákup násadových rýb pre zarybnenie revírov MO.
 • odmeny pre členov s odpracovaným vyšším počtom hodín - podľa kritérií uvedených v bode 7.

 

7. Kritéria pre odmeňovanie členov z finančných prostriedkov získaných za neodpracované brigádnické hodiny.

 

Členovia , ktorí sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti nad rámec povinností vyplývajúcich z uznesenia členskej schôdze, môžu byť výborom MO SRZ Čadca odmenení finančnou čiastkou. Na odmenu nie je právny nárok.

 

8. Kontrolná činnosť.

 

Kontrolnú činnosť nad vykonávaním brigádnickej činnosti na jednotlivých revíroch uskutočňuje:

 1. poverený člen výboru,
 2. hlavý hospodár,
 3. členovia RS.

Predmetom kontrolnej činnosti je hlavne rozsah a kvalita vykonávaných prác, vedenie evidencie brigádnickej činnosti.

 

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia brigádnikov.

 

Poučenie o predpisoch BOZ pre brigádnikov MO SRZ Čadca vykoná vedúci brigády, ktorým je :

 1. hospodár na príslušnom revíri
 2. garant poverený výborom MO organizovaním brigády

Poučenie bude vykonané v rozsahu, ktorý je prílohou tejto smernice a každý člen je povinný po poučení na zadnej strane prílohy č.2 potvrdiť túto skutočnosť podpisom.

 

Záver - účinnosť smernice

 

Táto smernica je záväznápre výbor MO, hospodárov a všetkých členov MO SRZ Čadca. Porušenie ustanovení tejto smernice je dôvodom k disciplinárnemu konaniu v zmysle stanov SRZ.

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.júla.2010

Za výbor Miestnej organizácie SRZ Čadca

predseda : MuDr Krasňan František

 

Schválil: Výbor MOSRZ Čadca, uznesením členskej schôdze výboru, konanej dňa 1.7.2010

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BRIGÁDNICKÝ PORIADOK - brožúra B6

Tu si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť hore uvedený dokument - formát B6

Tlačová forma je pripravená tak, že ako výsledný formát vznikne štvor listová knižka vo veľkosti A6 - rovnako veľká, ako povolenka na rybolov.

Aby ste tento efekt dosiahli, je treba zvoliť obojstrannú tlač dokumentu na formát papiera A4 - jeden hárok papiera, (alebo najskôr vytlačiť prvú stranu dokumentu, a následne na druhú stranu papiera vytlačiť druhú stranu dokumentu)

Po vodorovnom rozrezaní papiera na dve polovice sa dá poskladať štvor listová knižka.

.

 

BRIGÁDNICKÝ PORIADOK - formát B4

 

Tu si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť hore uvedený dokument - vo formáte B4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ZÁZNAM o VYKONANEJ BRIGÁDE.

 

Plná - maximalizovaná forma záznamu - štyri listy papiera - 15 brigádnikov - vo formáte B4

.

 

ZÁZNAM o VYKONANEJ BRIGÁDE.

 

Minimalizovaná forma záznamu - jeden list papiera - pre 15 brigádnikov - vo formáte B4

.

 

ZÁZNAM o VYKONANEJ BRIGÁDE.

 

Minimalizovaná forma záznamu - jeden list papiera - pre 10 brigádnikov - vo formáte B4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Igor Stráňavský

- člen MOSRZ Čadca (od roku 1998)

- admin webu www.rybar.cadcan.sk (od roku 2006)

- obľúbený spôsob lovu: : plaváčik na stojatej vode

 

Igor Stráňavský
.
height=