.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené štvrtok, 01. júl 2010, 23:12
Napísal: Stráňavský Igor
Prečítané: 3474x

Miestny rybársky poriadok 2012-14

View Comments
Alt
M

IESTNY RYBÁRSKY PORIADOK 2012-14
Rybársky poriadok pre revíry v pôsobnosti Miestnej organizácie SRZ Čadca s účinnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2014
.

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
pre roky 2012-2014

1- Všeoobecné zásady lovu

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci, na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Čadca v súlade so zákonom č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. vydáva MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskych revíroch MOSRZ Čadca.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY lovu na revíroch MOSRZ Čadca.
 • - loviaci je povinný sa riadiť zákonom č.139/2002, vyhláškou č.185/2006 Z.z a týmto rybárskym poriadkom.
 • - v zozname revírov MOSRZ Čadca, ktorý je súčasťou tohoto poriadku, je pri revíre vyznačený platný druh povolenia na rybolov a obmedzenia pre daný revír.
 • - všeobecný zákaz stanovania, stavania dočasných stavieb a umiestňovania prívesov na revíroch MO SRZ Čadca, s výnimkou bivakov bez pevnej podlahy.
 •  
2 - Revíry kaprové MO Čadca - zásady lovu
2 - Revíry kaprové
Kysuca č.3
 • 3-1850-1-1
 • Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.
 • Platné povolenie na rybolov:
  a) zväzové-kaprové (pre všetkých členov SRZ),
  b) miestne-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  c) hosťovacie povolenie na revíry kaprové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca).
Vodná nádrž Milošová (3,5ha)
 • 3-3440-1-1
 • Vodná plocha rybníka pri miestnej časti Čadca - Milošová.
  - lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája - v rokoch 2012-2014 (výnimka na skorší lov kapra MŽP číslo 8057/2011-6.1)
  - Zákaz lovu, vyvážania nástrahy a návnady z hrádze a priepustu
  - Zákaz kladenia ohňa vo vzdialenosti 3m od vodnej plochy
 • Platné povolenie na rybolov:
  a) zväzové-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  b) miestne-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  c) hosťovacie povolenie na revíry kaprové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca).
Rybník Svrčinovec (1,6ha)
 • 3-3520-1-1
 • Vodná plocha rybníka pri obci Svrčinovec.
  - lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája - v rokoch 2012-2014 (výnimka na skorší lov kapra MŽP číslo 8057/2011-6.1)
  - Zákaz kladenia ohňa vo vzdialenosti 3m od vodnej plochy
 • Platné povolenie na rybolov:
  a) zväzové-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  b) miestne-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  c) hosťovacie povolenie na revíry kaprové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca).
Rybník Čierne pri Čadci (0,7ha)
 • 3-0530-1-1
 • Vodná plocha rybníka v obci Čierne.
  - lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája - v rokoch 2012-2014 (výnimka na skorší lov kapra MŽP číslo 8057/2011-6.1)
  - Zákaz kladenia ohňa vo vzdialenosti 3m od vodnej plochy
 • Platné povolenie na rybolov:
  a) zväzové-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  b) miestne-kaprové (vydané len členovi MOSRZ Čadca),
  c) hosťovacie povolenie na revíry kaprové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca)

 

3 - Revíry pstruhové MOSRZ Čadca - zásady lovu
Revíry pstruhové
Platné povolenie na rybolov – pre všetky pstruhové revíry MOSRZ Čadca:
 • a) miestne-pstruhové (vydané len členovi MOSRZ Čadca)
 • b) hosťovacie povolenie na revíry pstruhové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca)
Vychylovka
 • 3-6080-4-1
  - Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica v obci Nová Bystrica po pramene.
Čierňanka č.2
 • 3-0550-4-1
  - Potok Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.
Milošovský potok
 • 3-2260-4-1
  - Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.
Oščadnica
 • 3-2780-4-1
  - Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.
Radôstka č.1
 • 3-3100-4-1
  - Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica po ľavostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.
Raková
 • 3-3150-4-1
  - Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene v obci Zákopčie.
Bystrica č.2
 • 3-0390-4-1
  - Čiastkové povodie riečky Bystrice od mosta pri kameňolome v obci Klubina po priehradné teleso vodárenskej nádrže Nová Bystrica.
Čadečanka
 • 3-0490-4-1
  - Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.
Trstená
 • 3-4410-4-1
  - Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad osadou Korcháňovci.

 

4 - Revíry lipňové MOSRZ Čadca - zásady lovu
Revíry lipňové
Platné povolenie na rybolov – pre všetky lipňové revíry MOSRZ Čadca:
 • a) zväzové-lipňové (pre všetkých členov SRZ),
 • b) miestne-lipňové (vydané len členovi MOSRZ Čadca)
 • c) hosťovacie povolenie na revíry lipňové MOSRZ Čadca (vydané NEčlenovi MOSRZ Čadca)
Čierňanka č.1
 • 3-0540-5-1
  - Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
Bystrica č.1
 • 3-0380-5-1
  - Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po most pri kameňolome v obci Klubina.

 

5 - Revíry CHOVNÉ MOSRZ Čadca
Chovné revíry
Na chovných revíroch nie je povolený rybolov.

 

Šľahorov potok
 • 3-3960-4-2
  - Šľahorov potok od ústia do rieky Čierňanka v obci Svrčinovec po štátnu hranicu s ČR.
Rieka (Čadca)
 • 3-3240-4-2
  - Potok Rieka od ústia do rieky Kysuca v centre mesta Čadca po pramene.
Oščadnica - chovné potoky
 • 3-2790-4-2
  - Potoky Dedovka, Hrabovec, Hanzlový, Tertežský a Lalikov potok od ústia do potoka Oščadnica po pramene.
Radôstka č.2
 • 3-3110-4-2
  - Potok Radôstka od ústia ľavostranného bezmenného potoka v obci Lutiše pri kostole po pramene.
Blaškov potok
 • 3-0180-4-2
  - Blaškov potok od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po pramene.
Veľký potok (Čadca)
 • 3-4850-4-2
  - Veľký potok od sedimentačnej zdrže po pramene.

 

6 - Denné množstvo úlovkov - Vyhláška MP SR č.185/2006 Z.z. - § 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia

Celé znenie paragrafu 14 Vyhlášky MP SR č.185/2006 Z.z.

 

 • 1. - Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedenímdátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorombude lov vykonávať.
 • 2. - Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov, b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.
 • 3. - Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
 • 4. - Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
 • 5. - Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.
 • 6. - Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
 • 7. - Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
 • 8. - Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
 • 9. - Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí.
 • 10. - Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.
 • 11. - Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.
 • 12. - Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.
 • 13. - Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.
 • 14. - Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené; platí to aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
 • 15. - Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
 • 16. - Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 

7 - Havarijné znečistenie povrchových vôd

V prípade zistenia miestneho havarijného znečistenia povrchových vôd veľkého rozsahu s úhynom rýb je nutné haváriu okamžite nahlásiť na Inšpektorát ochrany vôd SIŽP Žilina – kontakt 0903770065, 041/5621609.

 

8 - Porušovanie zákona o pytliactve

V prípade podozrenia na porušovanie zákona o pytliactve, alebo priestupku na úseku rybárstva kontaktujte rybársku stráž.

 

Kontakty na rybársku stráž:

 • KRKOŠKA Milan - 0904342155,
 • Mudr. KRASŇAN František - 0905408476,
 • PALÚCH Patrik - 0905189652,
 • MITKA Ján - 0903384320,
 • PERĎOCH Ľuboš - 0914119076,
 • BELEŠ Pavol - 0908595551,
 • RÁBIK Martin - 0903639618,
 • ZAHATLAN Jozef - 0907850940,
 • BUCHTA Milan - 041/4385899,
 • MIKULA Roman - 0908563111,
 • TRÚCHLY Martin - 0915461143,
 • CÁDER Milan - 0905514887,
 • GAJDOŠ Ján - 0902732562,
 • Ing. FRANEK Marián - 0905110054,
 • BLAŠČÁK Jozef - 0918412965,
 • JURGA Miroslav,
 • KOZÁK Pavol,
 • KRKOŠKA Milan ml. - 0907633033,
 • KRKOŠKA Peter - 0914215465,

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tlač dokumentu - brožúra B6

Tu si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť hore uvedený dokument - formát B6

Tlačová forma Rybárskeho poriadku je pripravená tak, že ako výsledný formát vznikne osem listová knižka vo veľkosti A6 - rovnako veľká, ako povolenka na rybolov.

Aby ste tento efekt dosiahli, je treba zvoliť obojstrannú tlač dokumentu na formát papiera A4 - dva hárky, (alebo najskôr vytlačiť nepárne strany, a následne na druhú stranu papierov vytlačiť párne strany)

Po vodorovnom rozrezaní papierov na dve polovice sa dá poskladať osem listová knižka.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tlač dokumentu - B4

 

Tu si môžete stiahnuť, alebo vytlačiť hore uvedený dokument - formát B4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Igor Stráňavský

- člen MOSRZ Čadca (od roku 1998)

- admin webu www.rybar.cadcan.sk (od roku 2006)

- obľúbený spôsob lovu: : plaváčik na stojatej vode

 

Igor Stráňavský
.
/span