.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vytlačiť
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kategória: Legislatíva
Uverejnené utorok, 02. október 2012, 22:24
Napísal: Krkoška Milan
Prečítané: 3130x

Rybárska stráž informuje...

View Comments
Alt
I

NFORMÁCIA o zmenách pri posudzovaní porušovania prečinov a priestupkov pri výkone rybárskeho práva.
!!! Trestný čin pytliactva !!!
.

TRESTNÝ ČIN - PYTLIACTVO

Dňa 1.8.2012 nadobudla svoju účinnosť nová smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.

Do smernice sú zahrnuté popisy prečinov a priestupkov pri výkone rybárskeho práva, ktoré spadajú do kategórie TRESTNÝ ČIN.

Keďže pri spáchaní trestného činu neospravedlňuje občana jeho neznalosť zákona, odporúčame rybárom dôkladne sa oboznámiť z nižšie uvedeným výňatkom zo smernice.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

S M E R N I C A
pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.

Článok VIII. - Trestný čin

1. Trestného činu pytliactva sa dopustí:
 • a. osoba, ktorá sa pri love rýb nepreukáže platným rybárskym lístkom a povolením na lov rýb súčasne,
 • b. osoba, ktorá loví ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom,
 • c. osoba ktorá ukryje, prechováva alebo na seba alebo iného prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.
2. Za lov zakázaným spôsobom sa považuje najmä:
 • a. lov výbušnými, otravnými a omamnými látkami,
 • b. lov harpúnami, bodcami,
 • c. lov udicami bez prútov,
 • d. lov strelnými zbraňami,
 • e. lov pod ľadom,
 • f. lov na šnúry,
 • g. lov podsekávaním a lov do rúk a ôk,
 • h. zber akýchkoľvek ikier,
 • i. lov elektrickým prúdom,
 • j. nočný lov za pomoci na lov určeného svetelného zdroja,
 • k. lov lapadlami, košmi, vršami a podobnými zariadeniami,
 • l. lov čereňmi s väčšou plochou než 1 m2,
 • m. lov v rybovode a vyznačenom úseku nad a pod ním,
 • n. lov do stálych zariadení na lov rýb,
 • o. lov do sietí všetkého druhu,
 • p. zabraňovanie ťahu rýb proti vode,
 • q. lov na miestach nahromadenia rýb pri mimoriadnych situáciách, nerese ana zimoviskách,
 • r. vypustenie, odrazenie alebo odčerpanie vody,
 • s. lov pri vodohospodárskych stavbách vo vzdialenosti bližšej od telesa hrádze alebo hate ako je vyznačená na tabuli (to sa týka aj objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, technických zariadení, plavebných, závlahových a odvodňovacích kanálov), lovu z plavidiel a plávajúcich technických zariadení na uvedených miestach a to i počas ich výstavby
 • t. lov v plavebných komorách,
 • u. lov z cestných a železničných mostov a lávok pre peších,
 • v. lov na zaplavených pozemkoch pri povodni a bránenie návratu rýb do rybárskeho revíru
 • w. lov v chránených rybárskych oblastiach.
 • x. lov v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb,
 • y. lov mimo ustanoveného denného času lovu rýb,
 • z. privlastňovanie si rýb nedosahujúcich najmenšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet,
 • aa. začatie lovu bez zapísania dátumu a miesta lovu a skončenie lovu bez zapísania počtu a hmotnosti ulovených rýb do záznamu,
 • bb. lov v čase ochrany rýb na pstruhových, lipňových a kaprových vodách.
 • cc. lov ostatných vodných organizmov v čase ochrany,
 • dd. V pstruhových vodách :
  • - lov na viac ako jednu udicu,
  • - použitie ako nástrahu živú rybku,
  • - použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
  • - pri love prívlačou na mŕtvu rybku použitie viac ako jedného háčika,
  • - lov na plávanú a položenú,
  • - použitie pri love viac ako jednej nástrahy, s výnimkou lovu na umelé mušky,
  • - použitie ako nástrahy červov a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
  • - lov viac ako tri dni v týždni.
 • ee. V lipňových vodách :
  • - lov na viac ako jednu udicu,
  • - použitie ako nástrahy živú rybku,
  • - použitie pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako muškárske náradie,
  • - lov na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1. júna do 31. októbra,
  • - použitie pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
  • - lov rýb na položenú,
  • - použitie ako nástrahy hmyz vo všetkých vývojových štádiách, červy všetkých druhov, ryžu, tarhoňu, krúpy a všetky napodobeniny ikier,
  • - loví viac ako päť dní v týždni,
 • ff. V kaprových vodách:
  • - lov na viac ako dve udice,
  • - lov na viac ako dva nadväzce na jednej udici, opatrené jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec, opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice,
  • - lov na rybku prinesenú z iného revíru,
  • - lov na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna,
  • - lov na prívlač na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
  • - lov v čase od 22.00 do 04.00 hod. bez osvetlenia miesta lovu.
 • gg. Pri love hlavátky:
  • - použitie ako nástrahy živú rybku,
  • - lov hlavátky inak ako prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku alebo muškárením,
  • - ponechanie si v kalendárnom roku viac ako jednej hlavátky, aj keď sa lov uskutočňuje - vo viacerých revíroch.
.

 

Tlač dokumentu.

 

Originál celého znenia smernice je publikovaný na stránke Rady SRZ.

Kliknite myškou na ikonu vľavo....

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku Autor článku

Krkoška Milan

- člen výboru MOSRZ Čadca

- predseda rybárskej stráže MOSRZ Čadca

 

 

Krkoška Milan
.